A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Buoi chia tay sinh vien thuc tap cua truong mam non Dich Vong

ChiÒu ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2008, vµo håi 12h30 phót tr­êng mÇm non DÞch Väng tæ chøc chia tay víi sinh viªn tr­êng cao ®¼ng SPMG trung ­¬ng,kÕt thóc kho¸ thùc tËp ®ît 1 cho c¸c em . Buæi chia tay víi c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ s«i næi cña c¸c c« gi¸o cïng c¸c em sinh viªn trong ®éi v¨n nghÖ cña líp ®­îc tæ chøc cã sù tham dù cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm líp, ban gi¸m hiÖu cïng c¸c c« gi¸o tr­êng mÇm non DÞch Väng ®¹i diÖn c¸c líp.

ChiÒu ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2008, vµo håi 12h30 phót tr­êng mÇm non DÞch Väng tæ chøc chia tay víi sinh viªn tr­êng cao ®¼ng SPMG trung ­¬ng,kÕt thóc kho¸ thùc tËp ®ît 1 cho c¸c em . Buæi chia tay víi c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ s«i næi cña c¸c c« gi¸o cïng c¸c em sinh viªn trong ®éi v¨n nghÖ cña líp ®­îc tæ chøc cã sù tham dù cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm líp, ban gi¸m hiÖu cïng c¸c c« gi¸o tr­êng mÇm non DÞch Väng ®¹i diÖn c¸c líp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 1.006