A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo án giáo dục âm nhạc

Cô giáo Lương Thị Hồng Hạnh và các cháu lớp MGB C4 trong giờ học âm nhạc.

Cô giáo Lương Thị Hồng Hạnh và các cháu lớp MGB C4 trong giờ học âm nhạc.

 

Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy

Tr­êng mÇm non dÞch väng

Gi¸o ¸n

Gi¸o dôc ©m nh¹c

Chñ ®iÓm: Giao th«ng

NDTT: Nghe h¸t: §i ®©u mµ véi mµ vµng ( ST: Thanh H¶i)

NDKH: ¤n vËn ®éng:§Ìn xanh, ®Ìn ®á ( ST: T« Vi )

Trß ch¬i ©m nh¹c: H¸t theo h×nh ¶nh.

§èi t­îng: MÉu gi¸o bÐ.

Ng­êi d¹y: L­¬ng ThÞ Hång H¹nh.

Ngµy d¹y: 28/11/08.

 

 

 

N¨m häc 2008

Gi¸o ¸n Gi¸o dôc ©m nh¹c

I. Môc ®Ých – Yªu cÇu

1. KiÕn thøc

- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶: §i ®©u mµ véi mµ vµng

- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t:. §Ìn xanh ®Ìn ®á.

- TrÎ biÕt thùc hiÖn theo tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng: §Ìn xanh ®­îc ®i, ®Ìn dá dõng l¹i.

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i : H¸t theo h×nh ¶nh.

2. KÜ n¨ng

- TrÎ chó ý l¾ng nghe trän vÑn bµi h¸t §i ®©u mµ véi mµ vµng vµ b­íc ®Çu thÓ hiÖn t×nh c¶m theo giai ®iÖu bµi h¸t .

- TrÎ h¸t vËn ®éng ®óng vµ nhÞp nhµng theo bµi h¸t §Ìn xanh, ®Ìn ®á.

- TrÎ ®o¸n vµ h¸t hån nhiªn c¸c bµi h¸t cã néi dung phï hîp víi h×nh ¶nh .

- TrÎ tr¶ lêi ®­¬c nh÷ng c©u hái cña c« mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c.

3. Th¸i ®é

-TrÎ høng thó trong giê häc.

- Gi¸o dôc trÎ vÒ c¸ch ®i qua ®­êng t¹i ng· t­ ®­êng phè khi cã ®Ìn xanh, ®Ìn ®á.

II. ChuÈn bÞ

1. §Þa ®iÓm

- Häc t¹i líp häc, trÎ ngåi ghÕ theo h×nh vßng cung.

- Trang trÝ khung c¶nh: Ph«ng trang trÝ h×nh ¶nh bÐ tham gia giao th«ng ë ng· t­ ®­êng phè cã ®Ìn giao th«ng.

- S©n khÊu phÝa trªn.

2. §å dïng:

- §µn oocgan, c¸c bµi h¸t §i ®©u mµ véi mµ vµng, §Ìn xanh, ®Ìn ®á, §i xe ®¹p, L¸i «t«, Mét ®oµn tµu.

- §µi ®Üa, ®Üa b¨ng h¸t: §i ®©u mµ véi mµ vµng.

- Ti vi mµn h×nh lín, ®Çu ®Üa h×nh, b¨ng h×nh cã c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

III. Thùc hiÖn

 

C¸c b­íc

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

 

I. æn ®Þnh

- C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn víi trÎ: ( TrÎ xóm xÝt quanh c« bªn s©n khÊu.)

+ H«m nay c¸c con ®­îc bè mÑ ®­a ®Õn tr­êng b»ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng g×?

+ Cã b¹n th× ®­îc bè mÑ ®­a ®i häc b»ng xe m¸y, cã b¹n l¹i ®i b»ng «t«, cßn cã b¹n l¹i ®­îc ®i b»ng xe ®¹p ®Êy. Hµng ngµy cã rÊt nhiÒu c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c nhau ®i trªn ®­êng phè ®Êy. C« ®· ghi l¹i h×nh ¶nh cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng rÊt ngé nghÜnh, chóng m×nh h·yh­íng lªn mµn h×nh vµ cïng ch¬i víi c¸c ph­¬ng tiÖn ®ã nhÐ. Trß ch¬i mang tªn : H¸t theo h×nh ¶nh.

C¸ch ch¬i : Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn h×nh ¶nh cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo th× chóng m×nh sÏ h¸t bµi h¸t vÒ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ã nhÐ.

- TrÎ xóm xÝt quanh c«.

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

II. Néi dung chÝnh.

1. Trß ch¬i ©m nh¹c: “ H¸t theo h×nh ¶nh”.

- C« bËt ®Üa h×nh vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Khi h×nh ¶nh xuÊt hiÖn c« hái trÎ vÒ tªn ph­¬ng tiÖn ®ã vµ cã bµi h¸t nµo øng víi ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ã( c« bËt nh¹c ®Ó c¶ líp h¸t)

+ Ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo ®©y c¸c con?

+ Bµi h¸t nµo h¸t vÒ xe ®¹p nµo?

+ Chóng m×nh cïng h¸tbµi h¸t nµy nhÐ!

- LÇn l­ît c« cho trÎ ch¬i trß ch¬i víi 3 h×nh ¶nh: Xe ®¹p, «t«, tµu ho¶.

2. Nghe h¸t: “ §i ®©u mµ véi mµ vµng”.

- C« ®µm tho¹i víi trÎ ®Ó dÉn d¾t vµo bµi h¸t nghe.

+ C¸c con ¬i khi ®i trªn ®­êng ®Ó kh«ng bÞ ng· hay va vÊp th× chóng m×nh ph¶i ®i nh­ thÕ nµo?

+ Nh¹c sÜ Thanh H¶i ®· s¸ng t¸c mét bµi h¸t rÊt hay tªn lµ §i ®©u mµ véi mµ vµng ®Ó nh¾c nhë chóng m×nh ®iÒu g× th×b©y giê c¸c con h·y l¾ng nghe c« h¸t bµi h¸t nµy nhÐ.

* Nghe lÇn 1:

- T¹o t×nh huèng dÉn d¾t: Cã tiÕng khãc cña b¹n Bo, b¹n Bo xuÊt hiÖn vµ kÓ vÒ viÖc b¹n ®· ®i qua ®­êng ë ng· t­ vµ bÞ chó c«ng an giao th«ng nh¾c nhë.

- C«mêi b¹n Bo h·y cïng t×m hiÓu vÒ luËt giao th«ng víi c¸c b¹n líp C4 qua bµi h¸t: §i ®©u mµ véi mµ vµng s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ thanh H¶i.

- C« h¸t trän vÑn bµi h¸t 2 lÇn kÕt hîp víi ®µn.( C« thÓ hiÖn bµi h¸t víi ®iÖu bé vµ nÐt mÆt vui t­¬i ).

* §µm tho¹i

+ C¸c con võa nghe c« h¸t bµi g×? Bµi h¸t nµy do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c?

+ Qua bµi h¸t nh¹c sÜ muèn nh¾c nhë chóng m×nh ®iÒu g×?

C« giíi thiÖu c¸ch qua ®­êng khi cã ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng

- C« chÝnh x¸c vµ kh¸i qu¸t l¹i

§óng råi khi ®i ®©u còng kh«ng nªn ®i véi vµng, ®i tíi ng· t­ ®­êng phè c¸c con ph¶i chó ý quan s¸t ®Ìn giao th«ng:Khi cã ®Ìn ®á th× ph¶i dõng l¹i vµ ®Ìn xanhbËt s¸ng th× míi ®­îc ®i qua ®­êng.

* Nghe lÇn 2

Cho trÎ nghe b¨ng bµi h¸t 2 lÇn ( Mêi b¹n Bo lªn lµm ®éng t¸c minh ho¹ cïng c«)

* Nghe lÇn 3

- B¹n Bo hái c¸c b¹n vµ c« gi¸o bµi h¸t nµy tªn lµ g×?

B¹n Bo gi¶i thÝch ®· hiÓu c¸ch ®i qua ®­êng khi cã ®Ìn giao th«ng. B¹n Bo rÊt muèn nghe l¹i bµi h¸t nµy ®Ó ghi nhí bµi häc giao th«ng ®Êy.

- C« h¸t vµ vËn ®éng minh häa bµi h¸t 2 lÇn kÕt hîp víi ®µn ( Mêi trÎ ®øng lªn lµm ®éng t¸c minh ho¹ cïng c« )

3. ¤n vËn ®éng theo nh¹c:§Ìn xanh, ®Ìn ®á”.

C« dÉn d¾t vµo n«i dung.

+ B¹n Bo biÕt kh«ng, c¸c b¹n líp C4 biÕt rÊt nhiÒu bµi h¸t vÒ LLGT ®Êy. B©y giê b¹n Bo h·y cïng xem c¸c b¹n Êy biÓu diÔn bµi §Ìn xanh, ®Ìn ®á nhÐ.

* LÇn 1: C¶ líp thùc hiÖn vËn ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn 2 lÇn ( C« söa sai cho trÎ )

* LÇn 2: C« mêi tõng tæ lªn thùc hiÖn víi ®éi h×nh vßng cung. ( 2 tæ )

C« khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ thùc hiÖn

* LÇn 3: C« cho 6 trÎ lªn thùc hiÖn vËn ®éng theo tõng ®«i mét.

* LÇn 4: C« mêi 1 trÎ lµm kh¸ nhÊt lªn thùc hiÖn.

 

 

 

 

 

- TrÎ theo dâi vµ tr¶ lêi.

- TrÎ h¸t bµi : §i xe ®¹p, l¸i « t«, mét ®oµn tµu

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« h¸t.

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

- TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe.

 

 

 

 

 

- TrÎ ®øng lªn vµ vËn ®éng cïng c«.

 

 

- Nhãm

thùc hiÖn.

 

III.KÕt thóc

+ Võa råi c¸c c¸c con ®· cïng víi b¹n Bo t×m hiÓu vÒc¸ch ®i qua ng· t­ ®­êng phè khi cã tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng vµ c¸c b¹n ®· vËn ®éng theo bµi h¸t: §Ìn xanh ®Ìn ®á rÊt lµ khÐo

- B©y giê chóng m×nh cïng mêi b¹n Bo ®i xem c¸c anh chÞ líp lín ch¬i trß ch¬i: Ng· t­ ®­êng phè d­íi s©n tr­êng nhÐ.

- C« bËt nh¹c bµi; Mét ®oµn tµu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn:truong-mn-dich-vong.caugiay.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 1.006