A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập thể CBGVNV, Phụ huynh cùng toàn thể học sinh trường mầm non Dịch Vọng trong ngày hội đón xuân 2009

Xu©n vÒ TÕt ®Õn trªn kh¾p nÎo ®­­êng quª h­¬ng cña ®Êt n­íc, Ng­ư Ng­êi, Nhµ Nhµ t­ng bõng chuÈn bÞ ®ãn xu©n, xu©n Kû Söu 2009. Nh­ng tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn tr­êng MÇm non DÞch Väng ®ang tÊt bËt lo cho c¸c ch¸u ®ãn mét mïa xu©n míi víi kh«ng khÝ vui t­¬i, phÊn khëi trµn ngËp niÒm h¹nh phóc lín qua ch­¬ng tr×nhtæ chøc “ LÔ héi mõng xu©n 2009 “ cña nhµ tr­­êng ®­îc tæ chøc vµo ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2009.

image
Xu©n vÒ TÕt ®Õn trªn kh¾p nÎo ®­­êng quª h­¬ng cña ®Êt n­íc, Ng­ư Ng­êi, Nhµ Nhµ t­ng bõng chuÈn bÞ ®ãn xu©n, xu©n Kû Söu 2009. Nh­ng tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn tr­êng MÇm non DÞch Väng ®ang tÊt bËt lo cho c¸c ch¸u ®ãn mét mïa xu©n míi víi kh«ng khÝ vui t­¬i, phÊn khëi trµn ngËp niÒm h¹nh phóc lín qua ch­¬ng tr×nhtæ chøc “ LÔ héi mõng xu©n 2009 “ cña nhµ tr­­êng ®­îc tæ chøc vµo ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2009.
image

Đây là hoạt động ngoại khóa thiết thực và mang đậm ý nghĩa sâu sắc đối với các bậc phụ huynh và các cháu. image
Ho¹t ®éng nµy ®· t¹o mét s©n ch¬i th©n thiÖn gi÷a phô huynh vµ c« gi¸o, gi÷a häc sinh vµ häc sÞnh ®ång thêi đánh giá kết quả thi đua thực hiện cuéc vËn ®éng “ Xây dựng Nhà trường thân thiện – Học sinh tích cực “ của nhà trường trong năm học 2008 – 2009.
image
image
Tham gia x©y dùng chương trình LÔ héi mõng xu©n 2009 cã sù ñng hé nhiÖt t×nh cña ®«ng ®¶o c¸c bËc phô huynh với những nội dung phong phó vµ hấp dẫn do ®ã ®· thu hút ®­îc nhiÒu các bé hưởng ứng tÝch cùc.
image
Lễ hội đã tái hiện lại khung cảnh với những cành đào, cành mai rực rỡ sắc mµu do đôi bàn tay khéo léo của cô và cháu khèi MÉu gi¸o nhì ®· t¹o nªn.
image
Hay tấp nập, nhén nhÞp với nh÷ng lêi mêi mua hµng ngät ngµo, nÐt mÆt t­¬i c­êi th©n thiÖn cña c¸c “ c« bán hàng “thËt duyªn d¸ng trong bộ áo tứ thân nhá tuæi nhÊt khèi MÉu gi¸o ®ã lµ c¸c b¹n khèi MÉu gi¸o bÐ ®Êy.
image
Víi khu«n viªn chî quª gi¶n dÞ vµ những món quà quê thật bình dị như cái bánh, gói bỏng, củ khoai, củ sắn, nh­ng ®· t¹o nªn mét kh«ng khÝ t­ng bõng n¸o nhiÖt cña chợ Xuân ngày Tết.
image
Nhìn những hình ảnh này không phụ huynh nào lại không thấy phÊn khëi, tù hµo vì được tận mắt nhìn những đứa con thân yêu của mình đang rất say sưa như những người bán hàng chuyên nghiệp, khiến cho bất cứ phụ huynh nào cũng thấy như mình trẻ lại và thật sựđang được sống trong thế giới của trẻ thơ.
image
Và không khí hơn cả là chương trình văn nghệđặc sắc Chào Xuân 2009 cña c« vµ ch¸u nhµ tr­êng.
image
§Æc biÖt víi tiết mục tự biên tự diễn của cô và cháu khèi mÉu gi¸o lín như màn trình diễn thời trang ®¹i diÖn cho 10 d©n téc nh­ ViÖt nam nh­: D©n téc Kính, Thái, H mông, Ê đê, Mường, Chăm, Hoa, Nùng và Tày…… Đây là lần đầu tiên mà các bé được chiêm ngưỡng các bộ trang phục độc đáo của 10 dân tộc đại diện cho 54 dân tộc trên đất nước Việt nam qua sự trình diễn đầy tự tin của những người mẫu nhí.
image
image
Bªn c¹nh ®ã lµ tiÕt môc.“ Sòn sòn sòn đô sòn…” với những tiếng gâ đập theo nhÞp thật rộn ràng và vui nhén của điệu múa sạp.
image
C¸c bé cïng bố mẹ ®· cuèn hót nhảy theo nhÞp cña giai ®iÖu cña bµi h¸t dù bước chân cßn lóng tóng, chưa đúng nhịp nhưng đã tạo nên những tiếng cười đầy sảng khoái khiến cho không khí của lễ hội vui hơn bao giờ hết.
image
Lễ hội mõng xu©n chÝnh là chương trình giao lưu đặc biệt giữa cô giáo và các cháu, giữa giáo viên với phụ huynh, và học sinh với học sinh.
image
Đây cũng chính là cơ hội để các bậc phụ huynh có thể phát biểu những cảm nhận, những băn khoăn cũng như những tâm sự của mình đối với nhà trường, với các cô giáo một cách trực tiếp và thẳng thắn nhất.
image
Lễ hội là một sân chơi bổ ích và thú vịđối với tất cả các c« gi¸o , c¸c bËc phô huynh vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ch¸u häc sinh toµn tr­êng.
image
Ởđây các bé được thoải mái tham gia vào các trò chơi, các hoạt động mà c¸c bÐ thích. NÕu nh÷ng ai ®· ®­îc chøng kiÕn lÔ héi nµy míi có thể thấy được sự vui mừng của các bévà sự phấn khởi của phụ huynh khi họđược trực tiếp thÊy các bé tham gia vào c¸c ho¹t ®éng và đây chính là thành công nhất của lễ hôi. KÕt thóc lÔ héi nh×n những đôi mắt cßn luyÕn tiÕc ngoái lại, những đôi chân không muốn vÒ của các bé và sự lưu luyến của phụ huynh đã khiến chúng tôi không khỏi xúc động vµ đây chính lµ niÒm h¹nh phóc lín nhÊt cña tËp thÓ gi¸o viªn tr­êng mÇm non DÞch Väng chúng tôi trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ những mầm xanh tương lai của Tổ quốc.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 1.006