Thực hiện nghiêm túc qui định về : Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyền sinh, chỉ tiêu được tuyển sinh ở các độ tuổi đã được phê duyệt của UBND quận , Phòng GD – ĐT và UBND Phường ...